Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

19 września rozpoczyna się kolejny w 2011 r. ogólnopolski nabór wniosków w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. W działaniu 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” dla przedsiębiorstw, stowarzyszeń, fundacji i jednostek badawczych z obszaru całej Polski zarezerwowano 150 mln zł.

W sprawnej i profesjonalnej weryfikacji składanych przez przedsiębiorców dokumentów mogą pomóc bezpłatnie ośrodki Krajowego Systemu Usług (KSU). W działaniu 5.1 dofinansowanie będzie udzielane na wczesną fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych o profilu technologicznym lub przemysłowym w celu:
- stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego,
- opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i jej wdrażania co najmniej przez okres równy okresowi trwałości projektu
- oraz na fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych
na celu przygotowanie wspólnego produktu i/lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek. Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty o charakterze inwestycyjnym, doradczym, szkoleniowym oraz na projekty z zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz współpracy międzynarodowej powiązania kooperacyjnego oraz na koszty osobowo-administracyjne.

O dofinansowanie z Działania 5.1 może ubiegać się koordynator powiązania kooperacyjnego działający w formie: fundacji, stowarzyszenia zarejestrowanego, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, organizacji badawczej oraz organizacji przedsiębiorców.

Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt rozwoju powiązania kooperacyjnego wynosi:

- na wczesna fazę rozwoju powiązania – 200 tys. EURO,

- na fazę rozwoju powiązania, w tym:
1, 20 milionów złotych w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych,
2. 5 milionów złotych w części dotyczącej wydatków na badania przemysłowe lub prace rozwojowe,
3. 400 tysięcy złotych w części dotyczącej wydatków na doradztwo,
4. 1 milion złotych w części dotyczącej wydatków na szkolenia,
5. 600 tysięcy złotych w części dotyczącej ekspansji rynkowej powiązania.

Wnioski o dofinansowanie w działaniu 5.1 przyjmowane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do 31 stycznia 2012 r. PARP może wstrzymać nabór wniosków, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130% alokacji przewidzianej na nabór. Informacja o planowanej dacie wstrzymania naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP.

W sprawnej i profesjonalnej weryfikacji wniosku dotacyjnego mogą bezpłatnie pomóc ośrodki Krajowego Systemu Usług (KSU). Świadczą one usługi informacyjne, proinnowacyjne, pożyczkowe i poręczeniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ośrodki te prowadzone są przez agencje, fundacje czy izby branżowe oraz placówki naukowe, w szczególności o charakterze proinnowacyjnym. Całość koordynowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy zainteresowani pomocą specjalistów z Punktów Konsultacyjnych KSU mogą zgłosić się do 111 ośrodków położonych na terenie całej Polski. Dokładna lista PK KSU dostępna jest na stronie internetowej: www.ksu.parp.gov.pl.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj