Odrzucenie wniosku o dofinansowanie z Działania PO IG 8.1. i 8.2.: w jakiej sytuacji warto zgłaszać protest?

Na rok 2013 przewidziano trzy rundy naboru wniosków na dotacje z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1. „Wspieranie działalności gospodarczej” oraz dwie rundy dla ubiegania się o dofinansowanie z PO IG Działanie 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Unijne dofinansowanie może okazać się realnym wsparciem dla młodych przedsiębiorców, którzy już prowadzą dobrze rokujące firmy, a przed podejmowaniem ryzyka biznesowego powstrzymuje ich wyłącznie brak środków na rozwój działalności. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) decydująca o przyznaniu środków na e-przedsięwzięcia uwzględniła zastrzeżenia dotychczasowych beneficjentów i złagodziła zasady przydzielania finansowania. Należy przy tym pamiętać, że odrzucenie wniosku nie musi automatycznie oznaczać utraty szansy na otrzymanie dofinansowania. Od niektórych decyzji można się odwoływać.

Kiedy jesteśmy pewni, że wypełniliśmy wniosek poprawnie oraz, że nasze przedsięwzięcie ma szanse powodzenia (co dodatkowo może być potwierdzone na przykład tym, że nowy biznes już przynosi zyski lub też z powodzeniem prowadzimy od kilku lat inną własną firmę), a jednak nasz wniosek o dofinansowanie znalazł się na liście wniosków odrzuconych, powinniśmy w ciągu 14 dni kalendarzowych zgłosić protest do Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF). Ocenę projektu wydaną przez RIF można zakwestionować na każdym etapie, a więc możliwe jest podważenie zarówno decyzji o odrzuceniu wniosku po jego weryfikacji formalnej, jak i po negatywnej ocenie merytorycznej. Oprócz złożenia protestu w terminie musimy zadbać, aby wnieść go na piśmie, osobiście w siedzibie Instytucji Pośredniczącej lub drogą pocztową korzystając z usług operatora pocztowego albo firmy kurierskiej. Protestu nie można natomiast zgłaszać faksem. W obu przypadkach (zanegowanie oceny formalnej lub merytorycznej) procedura składania i rozpatrywania protestu jest taka sama. Jeśli nasz protest zostanie uznany, wniosek wróci do oceny formalnej lub merytorycznej i tym samym zyska kolejną szansę na zakwalifikowanie do dotacji; jeśli nie – pozostaje nam zaskarżenie decyzji RIF do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Składamy tam wówczas Wniosek o Ponowne Rozpatrzenie Sprawy.

Kiedy warto zgłaszać protest?

Zanim to zrobimy, trzeba przede wszystkim po otrzymaniu negatywnej oceny jeszcze raz uważnie przeczytać wypełniony przez siebie wniosek, porównać go z instrukcją i przeanalizować zastrzeżenia podane przez Regionalną Instytucję Finansującą. Może się okazać, że rzeczywiście nie wypełniliśmy wniosku poprawnie. Do najczęściej popełnianych błędów formalnych należy na przykład złożenie niekompletnego wniosku, to znaczy nieuzupełnienie wszystkich wymaganych pól lub niedostarczenie kompletu załączników. W takiej sytuacji instytucja przyznająca dotacje odeśle wniosek do beneficjenta z prośbą o uzupełnienie braków. Wnioskodawca powinien otrzymać na piśmie wyszczególnienie wszystkich błędów, które wymagają poprawy, aby na tej podstawie przygotować wniosek spełniający niezbędne kryteria. Może się jednak także zdarzyć, że wniosek został złożony do niewłaściwej Instytucji Pośredniczącej, dostarczono go po terminie, wnioskodawca użył błędnego formularza lub nie jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie. W takich sytuacjach wniosek nie przechodzi etapu oceny formalnej i jednocześnie błędy tego typu nie są podstawą do złożenia protestu. A zatem jakie postanowienia Instytucji Pośredniczącej można oprotestować?

Przykład: Jedna z Regionalnej Instytucji Finansującej odrzuciła wniosek beneficjenta po weryfikacji formalnej. Jako jedyny powód wskazała brak informacji o przychodach (beneficjent nie uzupełnił jednego z punktów wniosku, natomiast podał wymaganą tam informację w załączniku). Wnioskodawca przygotował protest, w którym argumentował, że ocena formalna wniosku nie została przeprowadzona należycie. RIF odrzucił protest, a beneficjent odwołał się od tej decyzji do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Minister uznał argumenty beneficjenta wskazującego na fakt, że niekompletność wniosku jest podstawą do uzupełnienia, a nie odrzucenia wniosku na etapie oceny formalnej. Zespół MRR zalecił skierowanie wniosku do ponownej oceny formalnej.

Na pewno bardzo ważne jest poparcie protestu konkretnymi argumentami. Pamiętajmy, że błędy popełniają również urzędnicy oceniający wnioski. Jeśli je wychwycimy i opiszemy, mamy szansę na pozytywne rozpatrzenie protestu.

Przykład: Projekt oceniono pozytywnie w rezultacie weryfikacji merytorycznej. Jednak ze względu na zgłoszenie do Instytucji Pośredniczącej dużej liczby poprawnie wypełnionych wniosków, którym przyznano następnie wyższą punktację, znalazł się on na liście rezerwowej (w porównaniu z innymi projektami otrzymał zbyt małą liczbę punktów). Beneficjent składając protest wykazał formalny błąd w przeprowadzeniu oceny. W tym przypadku był to brak uzasadnienia oceny.

Na etapie oceny merytorycznej podstawą do oprotestowania decyzji instytucji rozpatrującej wniosek może być także brak punktacji danego kryterium lub całego projektu, brak lub nieprawidłowe wypełnienie karty ocen, a także błędy rachunkowe popełnione przez oceniających wniosek ekspertów. Pamiętajmy, że na podstawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego „w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze” od 21 sierpnia 2009 roku wnioskodawca może się odwoływać od decyzji Instytucji Pośredniczącej również w sytuacji umieszczenia projektu na liście rezerwowej lub na takiej pozycji na liście rankingowej, która ze względu na chwilowy brak środków uniemożliwia przyznanie mu dofinansowania. Jednocześnie trzeba wiedzieć, że protest nie zostanie uwzględniony, jeśli powodem odrzucenia projektu było wyczerpanie alokacji.

Zdaniem ekspertów zajmujących się przygotowywaniem wniosków o dotację i rozliczaniem projektów większość protestów ma szansę na pozytywne rozpatrzenie, o ile zostały solidnie przygotowane i złożone zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj