Jak ocenić, czy projekt jest innowacyjny i ma szansę na otrzymanie dotacji?

innowacje

© 123RF

W programach dotacyjnych innowacyjność jest jednym z istotniejszych kryteriów wyboru projektów mających otrzymać dofinansowanie. Stopień wymaganego nowatorstwa i skali innowacji zależy od programu, w którym aplikujemy.

Co to jest innowacja?

Zgodnie z definicją innowacja oznacza nowy lub ulepszony produkt albo proces biznesowy (lub też ich połączenie) znacząco różniący się od istniejących produktów lub procesów i odpowiadający na realne potrzeby rynku. Należy tutaj rozróżnić stopień nowatorstwa, tj. innowacje radykalne od innowacji stopniowych. Pierwsza kategoria określa innowacje, które na nowo definiują rynki, powodują całkowite zastępowanie wcześniej stosowanych rozwiązań, technologii. Te drugie powodują ulepszenia w istniejących już produktach czy procesach.

Programy krajowe takie jak Ścieżka SMART FENG czy Regionalne Programy Operacyjne dostępne w Polsce wymagają innowacji co najmniej stopniowej.

Przykłady innowacji

Innowacje stopniowe, muszą dotyczyć istotnych zmian tj. takich które mają duży wpływ na działanie przedsiębiorstwa lub rynku i powodują zmianę zachowań klientów. Aby to ocenić niezbędna jest analiza potrzeb grupy docelowej. Jeżeli nowa funkcjonalność rozwiązania czy lepszy parametr istniejącej funkcjonalności zapewnia korzyść z punktu widzenia potrzeb grupy docelowej i lepiej niż rozwiązania konkurencyjne zaspokoi potrzeby klientów, możemy mówić o innowacji.

Innowacja produktowa, czyli nowy lub ulepszony wyrób lub usługa, które różnią się znacząco od dotychczasowych wyrobów lub usług dostępnych na rynku. Przykłady innowacji produktowych to:

  • Żywność: innowacje produktowe mogą polegać na ulepszeniu produktu spożywczego poprzez zastąpienie konserwantów substancjami naturalnymi lub np. opracowaniu nowego opakowania zwiększającego istotnie trwałość produktu.
  • Ubrania i akcesoria: innowacja produktowa może polegać na dodaniu do ubrań funkcji inteligentnych jak np. monitorowanie zdrowia lub odzysk energii i wykorzystanie jej do ładowania telefonu.
  • Sprzęt AGD: innowacje produktowe mogą polegać na nowych funkcjach np. rozpoznawanie produktów w lodówce i monitoring okresu przydatności do spożycia.

Powyższe przykłady będą innowacją produktową przy założeniu, że na danym rynku produkty o takich parametrach/funkcjonalnościach nie są dostępne.

Innowacja w procesie biznesowym to nowy lub ulepszony proces biznesowy dla jednej lub wielu funkcji biznesowych, który różni się znacząco od dotychczasowych procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Za procesy biznesowe uznaje się: produkcję wyrobów lub usług, dystrybucję i logistykę, marketing i sprzedaż, systemy informacyjno-komunikacyjne, administrację i zarządzanie. Ulepszenie procesu biznesowego rozumiane jest jako ulepszenie sposobu organizacji i zarządzania procesami, procedurami, metodami lub technologiami w działalności przedsiębiorstwa, które prowadzą do zwiększenia efektywności, jakości lub innych korzyści dla przedsiębiorstwa lub jego klientów. Podobnie jak w przypadku innowacji produktowej, również w tym przypadku w procesie biznesowym innowacją są te modyfikacje, które przyniosą istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa i odbiorców końcowych korzyści – np. prowadzące do znacznego przyspieszenia procesu produkcji, zmniejszenia zużycia materiałów czy surowców lub wpływające na poprawę parametrów produktu końcowego.

Przykłady innowacji w procesie biznesowym to:

  • Innowacja w procesie marketingu i sprzedaży: wdrożenie platformy cyfrowej do zarządzania relacjami z klientami, która pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i preferencji klientów oraz na bardziej efektywne dostosowywanie produktów i usług do ich potrzeb,
  • innowacja w procesie dystrybucji i logistyki: wprowadzenie systemu automatycznego zarządzania zamówieniami, który pozwala na szybkie i dokładne przetwarzanie zamówień klientów,
  • innowacja w procesie produkcji wyrobów: wdrożenie procesu automatycznej kontroli jakości produktów, który pozwala na zwiększenie niezawodności i jakości produktów.

Powyższe przykłady będą innowacją w procesie biznesowym przy założeniu, że na danym rynku rozwiązania o takich parametrach/funkcjonalnościach nie są dostępne.

Reasumując innowacja produktowa zawsze dotyczy nowych/ulepszonych cech/funkcji w produkcie, natomiast innowacja w procesie biznesowym dotyczy nowych/ulepszonych cech/funkcji w procesie produkcji, sprzedaży, zarządzania, logistyki czy innym procesie biznesowym. Oba typy innowacji mogą być komplementarne i występować łącznie, np. innowacja w procesie biznesowym, pod postacią znacząco ulepszonego procesu spawania, może być również innowacją produktową pod postacią produktu o znacząco podwyższonej wytrzymałości.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj