Innowacje w MŚP

Innowacje w MŚP

Niedawno, bo 30 września rozpoczął się drugi tegoroczny nabór wniosków w ramach poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020. Firmy mogą ubiegać się o bezzwrotne dotacje na inwestycje, których efektem będzie wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Przedstawiamy najważniejsze warunki ubiegania się o  wsparcie.

Kto może starać się o dotację?

Konkurs jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), czyli takich, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50  milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. Szczegółowe informacje dot. definicji MŚP znajdziecie w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Dlaczego warto starać się o dotację?

Dzięki dofinansowaniu będziecie mogli zwiększyć konkurencyjność Waszych firm poprzez inwestycje związane m.in. z ich rozbudową, zmianą procesu produkcyjnego czy też zmianą sposobu świadczenia usług.

Dotacja pozwoli Wam na sfinansowanie 55% wydatków kwalifikowalnych, jeżeli Wasza firma jest mikro lub małym przedsiębiorstwem. Z kolei średnie firmy mogą liczyć na 45% dofinansowania. Na realizację Waszych projektów przeznaczyliśmy 87 mln zł – ponad 30  mln zł więcej niż w poprzednim konkursie. Jest zatem o co walczyć.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Finansowane będą projekty polegające na wdrożeniu wyników prac badawczo–rozwojowych oraz wprowadzeniu innowacyjnych produktów, procesów ich wytwarzania czy też świadczenia usług, w tym ekoinnowacji. Dotację można przeznaczyć m.in. na:

  • zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze np. maszyn, urządzeń, linii technologicznych,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (m.in.  nabycie, walidacja i obrona patentów, licencji, know–how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej),
  • zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją np. do zarządzania linią produkcyjną, która powstanie w ramach projektu,
  • zakup materiałów i robót budowlanych, np. jeżeli niezbędna jest budowa lub rozbudowa hali produkcyjnej.

Pełen zakres wydatków objętych wsparciem znajdziecie w Wytycznych programowych w  zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WŁ na lata 2014–2020.

Gdzie i kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Nabór rozpoczęliśmy 30 września, zaś zakończymy 10 listopada br. Zapoznajcie się z dokumentacją konkursową, która jest dostępna na stronie COP (www.cop.lodzkie.pl), w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

Zwróćcie szczególną uwagę na kryteria oceny wniosków, gdyż to od stopnia ich spełnienia zależy sukces Waszego projektu! Ich szczegółowy opis znajdziecie tutaj: Kryteria wyboru projektów (od str. 52 do str. 61).

W przypadku pytań dotyczących powyższych konkursów kontaktujcie się z konsultantami Centrum Obsługi Przedsiębiorcy:

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Zespół Konsultantów

ul. Moniuszki 7/9 90–101 Łódź

poniedziałek: 8.00 – 18.00, wtorek – piątek: 8.00 – 16.00

tel.: 42 230 15 55/56

e–mail: info@cop.lodzkie.pl

Zapraszamy do składania wniosków!

rpo-wl-2014-2020

Zaloguj się Logowanie

Komentuj