Polska będzie w gronie państw zrzeszonych w Europejskiej Sieci Wiedzy o Miastach

© freeimages.com

Freeimages

Wsparcie eksperckie w procesie realizacji polityki miejskiej w Polsce oraz dostęp do analiz i ekspertyz z zakresu rozwoju miast i realizacji polityki miejskiej, niezbędnych dla poprawy efektywności realizacji tej polityki w Polsce to główne korzyści z przystąpienia naszego kraju do Europejskiej Sieci Wiedzy o Miastach EGTC. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie.

Zgoda na przystąpienie Polski do Europejskiej Sieci Wiedzy o Miastach: Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej oraz upoważnienie Ministra Inwestycji i Rozwoju do reprezentowania naszego kraju w ugrupowaniu to zapisy projektu uchwały, które przyjął dzisiaj rząd.

Czym jest ugrupowanie?

Europejska Sieć Wiedzy o Miastach: Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUKN EGTC) posiada doświadczenie i wiedzę w dziedzinie polityki miejskiej oraz badań i praktyki. Jako sieć państw członkowskich Unii Europejskiej i instytutów wiedzy, EUKN jest głęboko zaangażowana w kształtowanie polityki UE. Dzięki swojemu piętnastoletniemu doświadczeniu w obszarze rozwoju miast jest liderem w badaniu oraz rozpowszechnianiu wiedzy i postępów w zakresie europejskiej polityki miejskiej. Oferuje dostosowane do potrzeb usługi badawcze, analizy eksperckie oraz wsparcie praktyczne w formie tzw. Policy Labs i seminariów. Ponadto, zapewnia współpracę państw w zakresie wymiany doświadczeń.

Jakie korzyści?

Polska przystępując do Europejskiej Sieci Wiedzy o Miastach: Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej uzyska:

•             bezpośrednie i ukierunkowane wsparcie eksperckie w procesie realizacji polityki miejskiej w Polsce, wynikającej ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz dostęp do analiz i ekspertyz z zakresu rozwoju miast i realizacji polityki miejskiej, niezbędnych dla poprawy efektywności realizacji tej polityki w Polsce,

•             wsparcie merytoryczne i eksperckie w realizacji założeń partnerstwa Agendy Miejskiej dla Unii Europejskiej, dotyczące zrównoważonego kształtowania przestrzeni i rozwiązań opartych na środowisku naturalnym, którego koordynatorem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wraz z władzami miasta Bolonia,

•             wsparcie we wdrażaniu wyników Agendy Miejskiej dla Unii Europejskiej oraz Nowej Agendy Miejskiej ONZ,

•             możliwość organizacji raz do roku Policy Lab w zakresie wskazanym przez państwo członkowskie.

Procedura członkostwa w EUKN EGTC. Co jeszcze przed nami?

Po akceptacji Rady Ministrów, MIiR uzgodni z EUKN EGTC treść Memorandum o Porozumieniu (MoU), które zostanie podpisane pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a dyrektorem Europejskiej Sieci Wiedzy o Miastach. Przyjęcie zaktualizowanej konwencji i statutu przez wszystkich członków EUKN EGTC oraz podpisanie MoU rozpocznie formalne uczestnictwo Polski w EUKN EGTC.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj