Europa dla MSP, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

W perspektywie alokacji funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 mocny nacisk położono na wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczo – rozwojowymi oraz szkołami wyższymi w celu rozwoju potencjału innowacyjnego MSP. Przedsiębiorcy mają coraz większy dostęp do różnego rodzaju sieci – organizacji, których podstawowym działaniem jest wsparcie przedsiębiorstw w zakresie m.in. poszukiwania międzynarodowego partnera.


Enterprise Europe Network
– (Europejska Sieć Przedsiębiorczości) to nowa sieć informacyjno – doradcza Komisji Europejskiej powstała 1 stycznia 2008 r. z połączenia sieci Euro Info Centre i Innovation Relay Centres. W Polsce ośrodki sieci skupione są w czterech konsorcjach obejmujących swych zasięgiem terytorium całego kraju. W skład konsorcjów wchodzi 30 wyspecjalizowanych ośrodków działających na zasadzie „zawsze właściwych drzwi”. Sieć EEN jest obecna w ponad 40 krajach, w tym: EU, Turcja, Chile, Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Izrael. Armenia, Macedonia, Chorwacja. 71 konsorcjów EEN skupia ponad 600 regionalnych ośrodków transferu technologii i 4000 pracowników. Sieć Enterprise Europe Network oferuje małym i średnim przedsiębiorcom usługi w zakresie:

- stymulowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz transferu technologii i wiedzy,
- rozwijania współpracy podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej,

- informacji nt. prawa, polityk i programów Unii Europejskiej,

- ułatwienia udziału w programach ramowych UE na rzecz badań i rozwoju.

Polska to ogniwo łączące polskich przedsiębiorców i naukowców z ponadnarodową Siecią instytucji wspierających i promujących możliwości oraz osiągnięcia technologiczne swoich Klientów. W poszczególnych regionach Polski zlokalizowane są konsorcja EEN – instytucje naukowe, ośrodki akademickie i prywatne przedsiębiorstwa, które w ramach Sieci EEN, wspierają innowacyjność jednostek gospodarczych i potencjał gospodarczy obszaru ich działalności.

Regionalne konsorcja EEN poprzez współpracę z instytutami badawczymi i przedsiębiorstwami przemysłowymi z obszaru macierzystego, wspomagają identyfikację ich potrzeb technologicznych oferując odpowiednie rozwiązania technologiczne i organizacyjne lub wspierają w upowszechnianiu ich osiągnięć technologicznych za granicą. Sieć EEN w Polsce tworzą cztery konsorcja działające na obszarze województw:

  1. Konsorcjum Central Poland – Business Support Network, którego koordynatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;
  2. Konsorcjum Business Support Network South Poland, na którego czele stoi Politechnika Krakowska, Centrum Transferu Technologii;
  3. Business and Innovation Support for North-East Poland, którego koordynatorem jest Uniwersytet Warszawski, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii oraz
  4. Konsorcjum B2Europe West Poland, koordynowane przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Wrocławskiej. {mospagebreak}
Celem sieci Enterprise Europe jest pomaganie małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwoju ich potencjału innowacyjnego i zwiększanie ich świadomości w zakresie polityki Komisji. Ta nowa inicjatywa Komisji oferuje przedsiębiorcom punkt kompleksowej obsługi, w którym mogą szukać porady i skorzystać z szerokiego wachlarza łatwo dostępnych usług w zakresie wsparcia dla firm.

Małe przedsiębiorstwa, w szczególności w początkowej fazie działalności, często nie posiadają zasobów umożliwiających im ścisłe monitorowanie wielorakich rodzajów wsparcia, które mogą zapewnić programy UE. Nie zawsze są one również w stanie w pełni ocenić potencjał innowacyjny i rynkowy swoich produktów lub też rozpoznać nowe możliwości, w szczególności poza obszarami, które dobrze znają.

Sieć Enterprise Europe wypełnia tę lukę. Sieć, która posiada powyżej 500 punktów kontaktu i niemal 4 000 doświadczonych pracowników, jest największą w Europie siecią, dostarczającą wiedzę i świadczącą usługi dla przedsiębiorstw. Usługi te są dostępne dla przedsiębiorstw wszelkiej wielkości, niezależnie od tego, czy są to firmy produkcyjne czy usługowe, chociaż są jednak skierowane przede wszystkim do MSP, instytutów badawczych, uniwersytetów, ośrodków technologicznych oraz agencji rozwoju przedsiębiorstw i innowacji.

Sieć może wesprzeć klientów w ich poszukiwaniach partnerów w biznesie, w szczególności w państwach innych niż ich własne, zaaranżować wizytacje w celu oceny potrzeb firmy i udzielić porady w zakresie różnorodnych kwestii gospodarczych. Wiarygodna baza danych umożliwia stałą łączność pomiędzy poszczególnymi punktami kontaktu oraz gromadzenie ofert partnerstwa i ogłoszeń o zapotrzebowaniu na nie. Bezpośrednie zapewnianie firmom funduszy nie jest możliwe. Jednakże sieć może udzielić wyjaśnień na temat możliwości finansowania istniejących w ramach poszczególnych programów UE.

Jeden punkt dla wszystkich usług w celu wzmocnienia gospodarki opartej na wiedzy. Zaletą sieci Enterprise Europe jest oferowanie wszystkich usług w ramach jednej organizacji, co ogranicza biurokrację i zamieszanie, które powstaje, gdy nie jest jasne do jakiej organizacji skierować daną sprawę. Dla lokalnego rozwoju gospodarczego w całej Europie niezwykle istotne są przełomowe rozwiązania technologiczne. Z tego względu sieć przywiązuje szczególne znaczenie do promowania wspólnoty wiedzy.

Procesy innowacyjne nie tylko umożliwiają firmom rozwój nowych produktów i usług oraz ograniczanie kosztów dzięki ulepszaniu technik produkcji, ale mogą także przyczynić się do zwiększenia wydajności energetycznej – priorytet, który szybko stał się bardzo istotnym punktem w agendzie UE. Promocja innowacji w celu umocnienia gospodarki Europy ma dla Komisji Europejskiej najwyższe znaczenie w jej szerszej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w ramach odnowionego programu lizbońskiego. Ich wspólnym zadaniem jest wspomagać rozwój gospodarczy i wzmacniać potencjał innowacyjny w przynależnych do nich regionach poprzez współpracę z przedsiębiorstwami, instytutami badawczo-naukowymi, uniwersytetami itp. w zakresie:

· promowania technologii podnoszących wydajność i jakość produkowanych wyrobów,
· określenia potencjału firm, instytucji i ich potrzeb technologicznych,
· poszukiwania odpowiednich rozwiązań i partnerów zagranicznych,
· wspomagania podczas wszystkich etapów procesu transferu technologii – od negocjacji, poprzez doradztwo z zakresu zagadnień prawnych i finansowych, aż po wdrożenie.

Przykład – Rozwiązywanie problemu pożarów lasów
Aby ograniczyć zniszczenia lasów spowodowane pożarami, niezbędne jest natychmiastowe przekazywanie informacji o szczegółach każdego pożaru. Obecne partnerstwo pomiędzy firmami – jedną szwedzką, drugą włoską – mogłoby zapewnić niezbędny dla straży pożarnej system wczesnego ostrzegania. Te dwie firmy opracowują tani i wiarygodny naziemny czujnik sieciowy, który może monitorować warunki w lasach lepiej niż satelita, przez 24 godziny na dobę i przesyłać dane do serwera centralnego. Pierwsze kroki podjęła firma Minteos z siedzibą w Turynie. W roku 2005 wyraziła zainteresowanie ofertą w zakresie technologii. Rok później prowadziła negocjacje z Sensible Solutions Sweden AB. Wsparcia obu firmom udzielały alpejskie IRC oraz IRC w północnej Szwecji. W rezultacie zawarto umowę, która doprowadziła do bliskiej współpracy technologicznej w celu stworzenia innowacyjnego systemu wykrywania pożarów lasów dzięki połączeniu wiedzy Sensible Solutions o czujnikach z doświadczeniem Minteos w dziedzinie sieci łączności.
programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego”.

Więcej informacji:

Sieć Enterprise Europe
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Przedsiębiorstw i Przemysłu
Ewa Żbikowska
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Enterprise Europe Network

Zaloguj się Logowanie

Komentuj