Erasmus dla wszystkich

Aż 5 milionów młodych ludzi, czyli prawie dwa razy więcej niż obecnie, będzie mogło wyjechać na studia lub szkolenie za granicę – dzięki dofinansowaniu z programu „Erasmus dla wszystkich”. To nowa inicjatywa UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

- Studiowanie za granicą stymuluje rozwój osobisty i zdolności adaptacyjne, a także zwiększa szanse na zatrudnienie. Dlatego chcemy, aby więcej osób mogło skorzystać z takich działań – przypomina komisarz Androulla Vassiliou.

„Erasmus dla wszystkich” obejmie prawie 3 mln studentów szkół wyższych i uczestników szkolenia zawodowego. Studenci stacjonarnych studiów magisterskich skorzystają z nowego systemu gwarancji kredytów ustanowionego przez Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Siedmioletni program „Erasmus dla wszystkich”, dysponujący łącznym budżetem w wysokości 19 mld euro, ma się rozpocząć w 2014 r.

- Kształcenie i szkolenie to najlepsza możliwa inwestycja dla przyszłości Europy. Studiowanie za granicą stymuluje nabywanie nowych umiejętności, rozwój osobisty i zdolności adaptacyjne, a także zwiększa szanse na zatrudnienie. Chcemy, by więcej osób mogło skorzystać z dofinansowania UE do tego rodzaju działań. Musimy także więcej inwestować w podniesienie jakości kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach, aby dogonić najlepszych na świecie, tworzyć więcej miejsc pracy i przyspieszyć wzrost gospodarczy – powiedziała Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Dzięki zaproponowanemu przez Komisję programowi „Erasmus dla wszystkich”:

- 2,2 mln studentów szkół wyższych będzie mogło otrzymać stypendia pozwalające na odbycie części studiów lub szkolenia za granicą (w ramach obecnego programu możliwość tę miało 1,5 mln osób);

- liczba ta obejmuje 135 tys. studentów otrzymujących dofinansowanie na studia poza UE oraz studentów z państw trzecich studiujących w Unii;

- 735 tys. uczestników kształcenia i szkolenia zawodowego będzie mogło odbyć jego część za granicą (w obecnym programie z takiej możliwości skorzystało 350 tys. osób);

- Milion nauczycieli, osób prowadzących szkolenia i pracujących z młodzieżą otrzyma środki finansowe na nauczanie lub prowadzenie szkoleń za granicą (obecne programy obejmują 600 tys. takich osób);

- 700 tys. młodych ludzi będzie mogło odbyć staże w przedsiębiorstwach za granicą (w porównaniu z 600 tys. stażystów w ramach obecnego programu);

- 330 tys. studentów studiów magisterskich skorzysta z nowego systemu gwarancji kredytów, który ułatwi sfinansowanie studiów za granicą;

- 540 tys. młodych osób będzie mogło pracować w ramach wolontariatu za granicą lub wziąć udział w wymianie młodzieży (w ramach obecnego programu: 374 tys. osób);

- 34 tys. studentów otrzyma stypendia, dzięki którym będą mogli uzyskać „wspólny dyplom”, tj. studiować w co najmniej dwóch szkołach wyższych za granicą (w ramach obecnego programu takie stypendia przyznano 17 600 osób);

- 115 tys. instytucji lub organizacji zajmujących się kształceniem, szkoleniem lub działalnością na rzecz młodzieży, a także innych podmiotów, otrzyma środki na ustanowienie ponad 20 tys. „partnerstw strategicznych” w celu realizacji wspólnych inicjatyw oraz wspierania wymiany doświadczeń i wiedzy;

- 4 tys. placówek edukacyjnych i przedsiębiorstw stworzy 400 „sojuszy na rzecz wiedzy” i „sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych”, których celem będzie zwiększanie szans na zatrudnienie, pobudzanie innowacyjności i przedsiębiorczości.

Program „Erasmus dla wszystkich” połączy wszystkie obecne inicjatywy w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, obejmujące UE i państwa trzecie, zastępując siedem istniejących programów – jednym. Dzięki temu wzrośnie efektywność wydatkowania, łatwiej będzie ubiegać się o dofinansowanie, a powielanie działań i ich fragmentacja zostaną ograniczone.

Komisja proponuje zwiększenie środków o około 70% w porównaniu z obecnym siedmioletnim budżetem, co oznacza przeznaczenie na nowy program 19 mld euro w latach 2014-2020. W kwocie tej uwzględniono szacunki dotyczące przyszłej inflacji, a także wydatki na współpracę międzynarodową.

Nowy program będzie skupiał się na wartości dodanej UE i skutkach systemowych, wspierając trzy rodzaje działań: możliwości uczenia się dla osób indywidualnych, zarówno w UE, jak i poza nią; współpraca instytucjonalna między placówkami edukacyjnymi, organizacjami działającymi na rzecz młodzieży, przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi i regionalnymi oraz organizacjami pozarządowymi; wspieranie reform w państwach członkowskich w zakresie modernizacji systemów kształcenia i szkolenia, a także wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości i zwiększanie szans na zatrudnienie.

Dwie trzecie środków zostanie przeznaczonych na stypendia na wyjazdy mające na celu nabycie wiedzy i umiejętności.

Dzięki ulepszeniu struktury nowego programu, a także znacznemu zwiększeniu jego budżetu, UE będzie mogła stworzyć o wiele więcej możliwości dla studentów, uczestników szkoleń, młodzieży, nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą i innych, by mogli doskonalić swoje umiejętności, rozwijać się i zwiększać swoje szanse na rynku pracy. W ramach programu „Erasmus dla wszystkich” wspierane będą także nauczanie i badania w dziedzinie integracji europejskiej oraz sport lokalny.

Od 2007 r. średnio 400 tys. osób rocznie otrzymywało stypendia UE na studia, szkolenia i pracę wolontariacką za granicą. Zgodnie z propozycją Komisji liczba ta niemal podwoi się: nowy program obejmie prawie 800 tys. osób. (W 2010 r. stypendia otrzymało 560 tys. osób w 27 państwach członkowskich, zob. załącznik 1).

Omawiany wniosek jest obecnie przedmiotem debaty w Radzie (27 państw członkowskich) oraz w Parlamencie Europejskim, który podejmie ostateczną decyzję co do ram budżetowych na lata 2014-2020.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj