Dotacje na odpady

Już 10 stycznia rusza nabór wniosków do Działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Samorządy i ich związki mogą się starać o dotacje na nowoczesne instalacje do odzysku i unieszkodliwiania śmieci.

Konkurs potrwa do 14 lutego 2011 r. i będzie prowadzony przez NFOŚiGW (projekty o wartości powyżej 25 mln euro) oraz właściwe dla danego województwa WFOŚiGW (projekty do 25 mln euro).

Wsparcie będą mogły uzyskać projekty obejmujące kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym m.in. dotyczące budowy:

- punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- składowisk (wyłącznie jako element regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów),

- instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku, w tym recyklingu, w szczególności demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- instalacji do odzysku, w tym recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych,

- instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii,

- instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie.

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.1 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

W puli konkursu jest łącznie 30 milionów euro. Ministerstwo środowiska nie wyklucza jednak zwiększenia kwoty w trakcie konkursu.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj