Cykl wizyt studyjnych dla przedsiębiorców i dziennikarzy

Rozpoczęto cykl 20 wizyt studyjnych dla przedsiębiorców i dziennikarzy w firmach i instytucjach rozwijających się w oparciu o innowacje. Spotkania, których celem jest zachęcanie przedsiębiorców do budowania wartości firmy poprzez innowacje oraz przybliżanie korzyści wynikających ze współpracy nauki z biznesem organizowane są na terenie innowacyjnych firm, parków technologicznych, inkubatorów i jednostek naukowych.

Spotkania stanowią element ogólnopolskiej kampanii promującej postawy proinnowacyjne „Świat potrzebuje Twoich pomysłów” realizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pierwsza z cyklu wizyta odbyła się we Wrocławiu 22 września 2011r. i obejmowała zapoznanie uczestników z ofertą Wrocławskiego Parku Technologicznego, Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz prezentację młodej innowacyjnej firmy Apeiron Synthesis Sp. z o.o.

Pierwszym etapem spotkania była wizyta w pracowni wytwarzania i diagnostyki płytek oraz obwodów elektronicznych, laboratorium procesów biotechnologicznych oraz prototypowania obróbki mechanicznej zlokalizowanych w budynkach należących do WPT S.A. Uczestnicy wizyty uzyskali informacje dotyczące aktualnie prowadzonych prac badawczych w poszczególnych pracowniach, możliwości technicznych prezentowanego wyposażenia oraz wyjaśnienia na temat zasad dostępu i korzystania z laboratoriów i urządzeń znajdujących się na terenie Parku. Park prowadzi równolegle wiele projektów z dziedziny B+R, wspierając aktywnie wdrażanie innowacji w polskich firmach; włącza się aktywnie w promowanie innowacji udostępniając zainteresowanym przedsiębiorcom park maszyn oraz laboratoria. Swoją ofertę konstruuje m.in. poprzez stały kontakt z przedsiębiorcami, którzy określają swoje oczekiwania względem tej instytucji. Niewątpliwie bogata oferta i infrastruktura Parku wywarła ogromne wrażenie na uczestnikach.

Prelekcję na temat modelu współpracy start-upów z parkiem technologicznym wygłosił wiceprezes zarządu WPT S.A. Pan Marek Winkowski.

Na spotkaniu z prezesem zarządu Apeiron Synthesis, Panem Michałem Bieńkiem uczestnicy dowiedzieli się jak w oparciu o wiedzę i innowacyjne rozwiązanie zbudować firmę o dużym potencjale. Prześledzono ścieżkę rozwoju firmy i trudności jakie pojawiają się na drodze do sukcesu. Podstawą sukcesu spółki była determinacja założyciela i wizja wyjścia z innowacyjną technologią poza mury laboratorium w sferę biznesu. Nie bez znaczenia okazała się w tym przypadku także współpraca założyciela firmy z inwestorami, uczelniami i instytucjami otoczenia biznesu – dzięki temu udaje się komercjalizować rozwiązanie opracowane przez firmę. Innowacyjny produkt spółki to tzw. katalizator metatezy – związek chemiczny stosowany m.in. do produkcji leków nowej generacji. Używa się go do syntezy, czyli zamiany jednych związków w inne. Strategia spółki Apeiron Synthesis przewiduje skupienie się głównie na produkcji i sprzedaży katalizatorów dla firm farmaceutycznych i chemicznych. Największy potencjał wzrostu posiada właśnie metateza olefin, która dotychczas była domeną aplikacji akademickich. Na większą skalę przemysł rozpoczął wprowadzać tę technologię dopiero po przyznaniu Nagrody Nobla w 2005 r. za osiągnięcia właśnie w tym obszarze. Rynek ten wciąż się tworzy i jest na nim miejsce dla nowych, wysoko wyspecjalizowanych graczy. Apeiron Synthesis widzi tu swoją szansę, szczególnie iż posiada silny zespół oraz doskonałe zaplecze techniczne.

Podczas tury pytań rozmawiano o sposobach niwelowania barier wdrażania innowacji i zasadach ochrony własności intelektualnej w spółkach realizujących projekty wysokiego ryzyka.

Spotkanie i dyskusja z przedstawicielami nauki – prof. Józefem Hoffmanem i prof. Markiem Bryjakiem z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej przyniosła odpowiedzi na szereg pytań dotyczących współpracy ośrodków akademickich i biznesu.

Ostatnim punktem spotkania była wizyta w laboratoriach Wydziału Chemicznego połączona z prezentacją nowoczesnej aparatury wykorzystywanej podczas realizacji badań dla przemysłu.

Wizyta studyjna została podsumowana przez gości jako spotkanie owocne i przynoszące dużą ilość praktycznych informacji nt. możliwości współpracy nauki z biznesem i prowadzenia biznesu w oparciu o innowacje.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj