Rozliczenie dotacji przez zamawiającego

Otrzymanie dotacji ze środków europejskich stwarza ogromne możliwości dla beneficjentów, w szczególności w kwestii ich dalszego rozwoju, podnoszenia konkurencyjności, czy poziomu świadczonych usług.

O pełnym sukcesie można mówić dopiero wówczas, gdy beneficjent pomyślnie przebrnie przez proces rozliczenia przyznanej dotacji i gdy nie zostaną na niego nałożone korekty finansowe z tytułu naruszenia Prawa zamówień publicznych. Nałożenie korekty finansowej skutkuje cofnięciem (anulowaniem) części, a w skrajnych sytuacjach, całości wkładu finansowego przyznanego na realizację określonego projektu. Korekta finansowa jest ściśle związana z rodzajem i wagą stwierdzonych nieprawidłowości, jak również z wysokością poniesionych strat w środkach pochodzących z Unii Europejskiej. – mówi radca prawny Eliza Krause prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu .

Podmioty zobowiązane do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych – w odniesieniu do wydatków objętych wnioskiem o dofinansowanie – muszą podejmować wszelkie działania w zgodzie z przepisami krajowymi oraz regulacjami wspólnotowymi. Regulacje wspólnotowe będą miały pierwszeństwo przed regulacjami krajowymi, jeżeli w danej sytuacji zastosowanie prawa krajowego będzie sprzeczne z prawem wspólnotowym. Może się niestety okazać, iż jakiś Zamawiający działając zgodnie z polskimi przepisami dot. zamówień publicznych, naruszy regulacje europejskie i poniesie tego konsekwencje w postaci nałożenia na niego korekty finansowej.

Liczni Zamawiający, którzy skorzystali z możliwości dofinansowania określonych projektów ze środków europejskich (otrzymali dotacje), mają niejednokrotnie ogromne problemy z interpretacją umów o dofinansowanie, jak również z prawidłowym stosowaniem obowiązujących regulacji i wytycznych, których przestrzegania wymagają wspomniane umowy.

Skrupulatne przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem naczelnych zasad ustawodawstwa wspólnotowego i wytycznymi jakie wydaje dla beneficjentów instytucja zarządzająca, jest podstawą do pomyślnego rozliczenia otrzymanej dotacji. W interesie beneficjenta jest kontrolowanie (i to przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne – czyli przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu), czy przygotowana dokumentacja nie zawiera błędów, których popełnienie skutkować będzie nałożeniem korekt finansowych. – mówi radca prawny Eliza Krause prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj