Regulamin sklepu internetowego – wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

© 123RF

© 123RF

Sklepy internetowe określane często również jako e-sklepy biją ostatnimi czasy rekordy popularności. Dla pewnej grupy przedsiębiorców taka forma stanowi wyłączny sposób prowadzenia działalności gospodarczej, zaś dla marek dotychczas istniejących stały się one koniecznością ze względów biznesowych oraz wizerunkowych, a z drugiej strony również dodatkowym rynkiem zbytu.

Trudno nie dostrzec nieocenionego znaczenia regulaminu sklepu internetowego, gdyż stanowi on swego rodzaju opis działalności handlowej e-sklepu oraz jest zbiorem podstawowych regulacji określających najważniejsze elementy jego funkcjonowania. Co więcej, na mocy art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na przedsiębiorcach prowadzących sklepy internetowe spoczywa obowiązek jego wprowadzenia. Z dniem 25.12.2014 r. (wejście w życie ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, „PrK”) zmianie uległy uprawnienia e-kupujących, które również należy zaliczyć do koniecznych regulaminowych zapisów.

Przepis art. 27 PrK wprowadza prawo konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (poza kosztami wskazanymi w tym przepisie). Prawo to jednak doznaje wyjątków enumeratywnie wymienionych w art. 38 PrK. Właśnie te wyjątki zostaną pokrótce opisane w dalszej części.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia. Ta sama zasada dotyczy także umów w przedmiocie świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależą wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli, a także jeśli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

Kolejne wyjątki odnoszą się umów, których przedmiot świadczenia stanowią rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie mogą zostać zwrócone ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie to zostanie otwarte po dostarczeniu, jak i rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami oraz jeśli przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad czym przedsiębiorca nie ma kontroli.

Prawo odstąpienia nie przysługuje również, gdy konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do tych dodatkowych usług lub rzeczy. Nie będzie ono przysługiwało również na wypadek, gdy umowa będzie dotyczyła dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism (z wyjątkiem umowy o prenumeratę) oraz świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, a także dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Ponadto wyłączeniem objęto umowy, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, również jeżeli upłynęło 14 dni od chwili odebrania przedmiotu świadczenia, a także gdy umowę zawarto w drodze aukcji publicznej.

Jak więc można zauważyć katalog wyłączeń jest dość rozbudowany. Dla przedsiębiorców oznacza to jednak, iż nie istnieje rzeczywista potrzeba przepisywania tego zbioru do treści Regulaminu sklepu internetowego i rozbudowywania go o zbędne postanowienia. Należy jednak w Regulaminie sklepu internetowego wprowadzić nawiązanie do tych punktów art. 38 PrK, które znajdą zastosowanie oraz wyłączą prawo odstąpienia z uwagi na cechy i przedmiot umowy zawartej przez strony. Najbardziej typowym jest odnoszący się do art. 38 pkt 1 PrK zapis o tym, iż prawo to nie przysługuje, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia (najczęściej poprzez regulamin), że po spełnieniu świadczenia utraci to prawo. Z ostrożności należy przyjąć, iż zgoda konsumenta na rozpoczęcie świadczenia i utratę prawa do odstąpienia od umowy powinna być wyrażona w oświadczeniu niezależnym od akceptacji Regulaminu sklepu internetowego. Tymczasem z perspektywy przedsiębiorcy warto pamiętać, iż zajście jednego z wyłączeń prawa odstąpienia, nie będzie pozbawiało konsumenta uprawnień wynikających z gwarancji oraz rękojmi.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj