Poręczenia dla MŚP

Europejski Trybunał Obrachunkowy pozytywnie ocenił skuteczność systemu poręczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw (SMEG), którym w imieniu Komisji Europejskiej zarządza Europejski Fundusz Inwestycyjny. Celem systemu jest zapewnienie płynnego finansowania MŚP, które w skali całej wspólnoty zapewniają ok. 75 mln miejsc pracy.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią 99 proc. wszystkich przedsiębiorstw. Według europejskiego obserwatorium MŚP problemem, z jakim borykają się one w Europie jest dostęp do finansowania. Sektor publiczny ma do odegrania ważną rolę w procesie wspierania sektora MŚP, przede wszystkim poprzez zapewnianie odpowiedniego finansowania. System poręczeń dla MŚP (SMEG) to instrument finansowy, którym w imieniu Komisji Europejskiej zarządza Europejski Fundusz Inwestycyjny. W ramach tego systemu pośrednikom finansowym udzielane są gwarancje lub kontrgwarancje na zabezpieczenie kredytów przyznawanych MŚP przez instytucje finansowe. Instrument SMEG ma na celu zwiększenie dostępu do finansowania dłużnego.

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) opublikował wyniki przeprowadzonej przez siebie kontroli, której przedmiotem była skuteczność systemu poręczeń dla MŚP, szczególnie jego koncepcji i planowania, zarządzania operacjami oraz stopnia osiągnięcia celów.

ETO stwierdził, że cele obecnego systemu poręczeń dla MŚP w dziedzinie zakładanych produktów są bardziej precyzyjne aniżeli cele poprzednich programów. Ramy zarządzania bieżącymi operacjami uznane zostały za odpowiednie, jednak nie zawierają one norm dotyczących punktacji lub minimalnych wymogów mających zastosowanie do wyboru pośredników finansowych. Wymogi w dziedzinie sprawozdawczości są zadowalające, choć ograniczają się raczej do monitorowania produktu aniżeli rezultatów i oddziaływania działania.

ETO ustalił, że co najmniej jedna trzecia kredytów została udzielona MŚP, które mogły uzyskać wymagane finansowanie bez korzystania ze wsparcia w postaci środków publicznych, a jedynie 12 proc. kredytów przyznano MŚP na realizację innowacyjnych inwestycji. Ponadto nie wykazano w jasny sposób europejskiej wartości dodanej instrumentu SMEG.

Na podstawie ustaleń kontroli ETO sformułował szereg zaleceń, między innymi takie, by w przyszłości Komisja ustalała lepiej zdefiniowane i bardziej wymierne cele, tak aby usprawnić monitoring osiągania celów instrumentu poręczeń dla MŚP. Postęp w osiąganiu tych celów powinien być mierzony w okresie funkcjonowania instrumentu, co pozwoli na podjęcie w razie konieczności działań naprawczych. Ponadto należy wprowadzić system punktacji, by umożliwić porównywanie wniosków. Zalecane jest podjęcie stosownych działań, tak aby środki UE mogły być skuteczniej przeznaczane na MŚP realizujące rentowne projekty, które w przeciwnym razie nie zostałyby sfinansowane.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj