Jak wygląda bieżąca sytuacja gospodarcza w poszczególnych branżach?

rozwój firmy

Jak wygląda bieżąca sytuacja gospodarcza w poszczególnych branżach?

Z czerwcowego zestawienia danych GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-VI wyniosło 6350 tys. osób i tym samym okazało się o 0,6% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednak, jak wynika z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw, w czerwcu zatrudnienie okazało się o 0,2% wyższe niż przed miesiącem. Po bardzo złym kwietniu i maju widać poprawę wynikającą najprawdopodobniej z przywracania do pracy wcześniej wstrzymywanych działalności.

Mimo przeciętnego spadku zatrudnienia w pierwszym półroczu, odnotowano silne wzrosty zatrudnienia w produkcji wyrobów tytoniowych (o 5,3%) oraz informacji i komunikacji (o 4,0%). Głębokie spadki zatrudnienia zwracają szczególną uwagę w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 10,7%) oraz produkcji odzieży (o 8,7%).

W pierwszych sześciu miesiącach w sektorze przedsiębiorstw przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5309 PLN. Okazało się ono wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4,5%.  Z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw wynika, że w stosunku m/m wynagrodzenie wzrosło w czerwcu o 3,2%, a w stosunku r/r o 3,6%. Wzrost płac w czerwcu jest zjawiskiem typowym (wypłacane są wtedy premie i nagrody), jednak tegoroczna poprawa okazała się lepsza od oczekiwanej, co może świadczyć o odmrażaniu gospodarki po krytycznych miesiącach.

Znaczące zróżnicowanie przeciętnej płacy pomiędzy branżami utrzymuje się. Najwyższe płace w stosunku do średniej w okresie I-VI odnotowano w branżach: produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (wyższe o 92,1%), informacja i komunikacja (o 74,6%), wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (o 56,2%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 50,5%), produkcja wyrobów farmaceutycznych (o 45,7%), produkcja wyrobów tytoniowych (o 41,8%) oraz produkcja napojów (o 125,2%).

Najniższe płace w stosunku do średniej w okresie I-VI, odnotowuje się w branżach: produkcja odzieży (niższe o 39,7%), produkcja skór i wyrobów skórzanych (o 37,3%), zakwaterowanie i gastronomia (o 29,5%), produkcja wyrobów tekstylnych (o 26,9%), produkcji mebli (o 25,8%), produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 23,9%), administracja i działalność wspierająca (o 23,5%), handel detaliczny (o 21,5%). Warto podkreślić, że w wyżej wymienionych branżach, pomimo najniższych płac w stosunku do średniej, w czerwcu uposażenie było wyższe niż przed rokiem.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj