Bank może ogłosić upadłość? Poznaj, jak działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny

upadłosc-banku

Bank może ogłosić upadłość? Poznaj, jak działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Każdy boi się utraty kapitału powierzonego bankowi. Obawy są jednak bezzasadne – w razie upadłości instytucji można odzyskać zdeponowane środki. Nad ich bezpieczeństwem czuwa Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Na czym polega działalność tego podmiotu?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest instytucją, która została powołana w 1995 roku po głośnych upadkach banków i kas pożyczkowych. Chodziło o zabezpieczenie depozytów gromadzonych w bankach i SKOK-ach w razie upadłości instytucji finansowych.

Jak działa BFG?

BFG to podmiot, którego funkcjonowanie określa ustawa z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 996 i 1997).

Podstawowa działalność BFG koncentruje się przede wszystkim wokół:

  • dokonywania wypłat środków gwarantowanych deponentom (osobom posiadającym depozyty w bankach)
  • kontrolowania danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania
  • przeprowadzania przymusowej restrukturyzacji instytucji zagrożonych upadłością.

Ochronie gwarancyjnej zapewnianej przez BFG podlegają środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, tj. kontach osobistych, kontach oszczędnościowych, lokatach, a także należności wynikające z bankowych papierów wartościowych potwierdzone imiennymi dokumentami lub imiennymi świadectwami depozytowymi (dotyczy to świadectw wydanych przed 2 lipca 2014 roku).

Ile można odzyskać od BFG?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zobligowany jest do wypłaty depozytów w przypadku upadłości konkretnego banku. Warto jednak mieć świadomość, że deponent nie zawsze otrzyma pełną kwotę zgromadzonych w banku środków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istotną rolę odgrywa limit gwarancji kapitału zgromadzonego w jednym banku przez jednego deponenta.

BFG wypłaci ulokowane w banku depozyty w całości, jeśli ich wysokość nie przekracza równowartości 100 tys. euro. Jeżeli zgromadzony kapitał przekracza równowartość ustalonego ustawowo limitu, wówczas nie będzie można odzyskać wszystkich wpłaconych środków. Dlatego warto pamiętać, by swój majątek podzielić między kilka banków – tak, aby depozyty były w całości gwarantowane.

Jak zgłosić roszczenia wobec upadłego banku?

Fundusz rozpoczyna procedury wypłaty środków gwarantowanych już w dniu zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wypłata depozytów powinna odbyć się nie później niż w ciągu 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku i złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (tzw. dzień spełnienia warunku gwarancji).

Deponent może odebrać środki w gotówce lub w formie przelewu na wskazany rachunek. Warto jednak mieć świadomość, że roszczeń nie trzeba zgłaszać natychmiast – można tego dokonać w ciągu 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji. Jednak w tym przypadku wypłata depozytów odbywa się bezpośrednio w Biurze Funduszu – po złożeniu stosownego wniosku.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj