Troszczymy się o środowisko

Stan środowiska naturalnego interesuje ponad 90 proc. mieszkańców państw członkowskich UE – wynika z ostatnich badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską. Zdecydowana większość Europejczyków uważa, że efektywniejsze wykorzystanie surowców naturalnych oraz ochrona środowiska mogą przyspieszyć wzrost gospodarczy UE.

8 na 10 obywateli EU jest także zdania, że unijne prawo jest niezbędne dla ochrony środowiska w ich kraju. Wyniki badań są również wyrazem zdecydowanego poparcia dla działań UE: pomimo kryzysu gospodarczego niemal 9 na 10 obywateli Europy sądzi, że należy przeznaczać środki finansowe UE na wspieranie działań przyjaznych środowisku.

- Te tendencje świadczą o tym, że obywatele Europy są mocniej zaangażowani w sprawy ochrony środowiska niż kiedykolwiek przedtem. I nie są to tylko dobre chęci, wyraża się to również w działaniach: 2 na 3 Europejczyków twierdzi, że sortowało odpady w ciągu ostatniego miesiąca; ponad połowa przyznaje, że stara się ograniczać zużycie energii; 4 na 10 stara się zmniejszyć liczbę wykorzystywanych wyrobów jednorazowego użytku a coraz więcej osób wybiera bardziej przyjazne dla środowiska formy transportu. Wyniki badań stanowią również potwierdzenie słuszności programu europejskiego. Popierają one jednoznacznie akty prawne dotyczące ochrony środowiska tworzone na szczeblu UE – podkreśla unijny komisarz ds. środowiska Janez Potočnik.

Zasoby naturalne źródłem niepokoju

Badanie ujawnia wzrastającą świadomość co do zmniejszającej się dostępności zasobów naturalnych. 8 na 10 pytanych o rozwiązania Europejczyków uważa, że przedsiębiorstwa powinny podejmować więcej starań, aby wykorzystywać surowce w sposób bardziej wydajny; ponad 7 na 10 jest zdania, że więcej działań powinny podejmować rządy krajowe, a prawie 7 na 10 twierdzi, że to obywatele powinni robić więcej w tym kierunku.

W odpowiedzi na pytanie o 5 najpoważniejszych problemów z dziedziny środowiska ponad 3 na 10 Europejczyków wymienia obecnie wyczerpanie surowców naturalnych (33 proc. w porównaniu do 26 proc. w 2007 r.), 41 proc. mówi o zanieczyszczeniu wody, 33 proc. o rosnącej ilości odpadów (w porównaniu do 24 proc. uprzednio) a 19 proc. wymienia konsumpcjonizm (w porównaniu do 11 proc.). Natomiast zaniepokojenie z powodu utraty różnorodności biologicznej jest relatywnie niskie – jedynie 22 proc. jest zaniepokojonych utratą gatunków i siedlisk.

Mandat do działania

- pomimo kryzysu gospodarczego 89 proc. obywateli Europy sądzi, że należy przeznaczać więcej środków finansowych na wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska.

- 81 proc. uznaje tworzenie prawodawstwa skoncentrowanego na kwestii ochrony środowiska na szczeblu UE za konieczny środek ochrony środowiska (spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu do 2007 r.).

Prawie 60 proc. Europejczyków jest zdania, że przyjazne środowisku postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest najskuteczniejszym sposobem rozwiązywania problemów ochrony środowiska, przy czym mniej niż 30 proc. jest zdania, że należy wybierać oferty rozpatrując jedynie kryterium kosztów.

Poważnego poparcia udzielono również działaniom podejmowanym poza granicami UE i udzielanemu tam wsparciu finansowemu – 79 proc. obywateli jest przekonanych, że UE powinna wspierać państwa spoza UE w ich wysiłkach na rzecz ochrony środowiska.

Chcemy wiedzieć więcej…

Większość Europejczyków jest zdania, że są dostatecznie poinformowani o sprawach związanych z ochroną środowiska (60 proc. w porównaniu do 55 proc. w 2007 r.), jednak w wielu obszarach wyraźnie odczuwalny jest brak informacji. Około 50 proc. obywateli Europy uważa, że obecne systemy oznakowania nie umożliwiają im rozpoznawania produktów przyjaznych dla środowiska w sposób nie budzący wątpliwości. Chcieliby oni również być lepiej poinformowani o skutkach najbardziej rozpowszechnionych chemikaliów dla ich zdrowia (40 proc.), o stosowaniu GMO w rolnictwie (37 proc.), o zanieczyszczeniach powodowanych przez wykorzystywanie w rolnictwie pestycydów i nawozów, oraz o wyczerpywaniu zasobów naturalnych (27 proc.).

Badania przeprowadzono w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej w dniach od 13 kwietnia do 8 maja 2011 r. Na zlecenie DG ds. Środowiska przeprowadzono bezpośrednie rozmowy w języku macierzystym z około 26 825 respondentami z różnych grup społecznych i demograficznych.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj