Staże do poprawki

Staże zawodowe dla młodych ludzi wymagają ulepszeń pod kątem wymogów rynku pracy – zwraca uwagę Komisja Europejska na podstawie badań przeprowadzonych we wszystkich krajach UE. Dramatycznie wysokie bezrobocie wśród młodzieży w Europie skłania do niezwłocznego podjęcia działań, które pomogą w podjęciu pierwszej pracy.

Jednym z priorytetów jest zapewnienie młodym ludziom sprawnego przejścia od kształcenia do zatrudnienia. W dwóch badaniach przeprowadzonych dla Komisji Europejskiej dotyczących przyuczenia do zawodu i staży we wszystkich państwach członkowskich UE zalecono, by programy te były lepiej dostosowane do wymogów rynku pracy, w większym stopniu odpowiadały potrzebom biznesu, a także zapewniały młodym ludziom większe gwarancje jakości i lepsze perspektywy.

László Andor, europejski komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, powiedział: Rada Europejska podkreśliła znaczenie przyuczenia do zawodu i staży dla młodych ludzi, zwłaszcza w kontekście gwarancji dla młodzieży i nowych programów w zakresie mobilności. Wspomniane nowe badania dają pełniejszy ogląd tych programów i pomogą nam przygotować inicjatywy dotyczące ułatwienia przejścia od kształcenia do zatrudnienia. Przyuczenie do zawodu i staże mogą pomóc młodym ludziom wejść na rynek pracy i przyczyniają się do walki z problemem wysokiego bezrobocia wśród młodzieży, z którym boryka się Europa. Muszą jednak również zapewniać młodzieży jak największe szanse zdobycia stabilnej pracy po ich zakończeniu. Pomoże w tym również bardziej ukierunkowane wykorzystywanie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyniki badań będą stanowiły wkład w dwie nowe inicjatywy Komisji, które mają zostać przygotowane do końca 2012 r.: projekt zalecenia Rady w sprawie gwarancji dla młodzieży, mających zapewnić osobom młodym zatrudnienie, kształcenie lub szkolenie w ciągu czterech miesięcy od zakończenia nauki, oraz określenie ram jakości staży.

W badaniu dotyczącym przyuczenia do zawodu zalecono:

  • jednolite normy jakości dotyczące nauki obejmującej przyuczenie do zawodu,
  • osiągnięcie równowagi między konkretnymi umiejętnościami zawodowymi a ogólnymi umiejętnościami i kompetencjami,
  • zaangażowanie partnerów społecznych w opracowywanie i organizację przyuczenia do zawodu, które stanowi istotny czynnik decydujący o ich sukcesie,
  • podejmowanie wraz z uczniami inicjatyw mających na celu poprawę ogólnego wizerunku kształcenia zawodowego.

W badaniu dotyczącym staży wskazano, że:

  • istnieje potrzeba opracowania jasnej definicji staży na poziomie UE,
  • w miarę możliwości staże powinny odbywać się w ramach studiów, a nie po zakończeniu nauki,
  • należy podjąć skoordynowane działania zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym, aby zwiększyć liczbę staży, w szczególności w MŚP,
  • istnieje potrzeba zapewnienia jakiejś formy wsparcia finansowego dla stażystów, w szczególności pochodzących z mniej uprzywilejowanych środowisk,
  • należy podjąć kroki mające na celu wspieranie otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji na staże.

Badanie dotyczące staży stanowi uzupełnienie konsultacji społecznych na temat jakości staży zainicjowanych w ramach pakietu Komisji na rzecz zatrudnienia z kwietnia 2012 r.

W obydwu badaniach przedstawiono fakty i dane liczbowe dla każdego państwa członkowskiego oraz zawarto bardziej szczegółowe studia przypadku dla wybranych państw. Wzrost bezrobocia wśród młodzieży w połączeniu ze znacznym niedopasowaniem kwalifikacji na rynku pracy skłonił państwa członkowskie w całej UE do coraz większego koncentrowania się na programach ułatwiających przejście od kształcenia do zatrudnienia, takich jak staże i przyuczenie do zawodu. Europejskie przedsiębiorstwa oferują obecnie miejsca dla około 9,4 mln młodzieży. Uczniowie odbywający przyuczenie do zawodu stanowią w 27 państwach członkowskich około 40,5 proc. uczniów szkół średnich.

Przyuczenie do zawodu jest określane jako „podwójne” wstępne kształcenie i szkolenie zawodowe, które łączy szkolenie w przedsiębiorstwie (okresy zdobywania praktycznych doświadczeń w miejscu pracy) z kształceniem w szkole (okresy nauki teorii i praktyki w szkole lub ośrodku szkoleniowym), którego ukończenie kończy się uzyskaniem świadectwa uznawanego w danym państwie. Zazwyczaj istnieje stosunek umowny między pracodawcą a praktykantem. Doświadczenia pokazują, że w państwach, w których istnieją takie programy przyuczenia do zawodu, młodzi ludzie mają większe szanse na sprawne przejście od kształcenia do zatrudnienia. Podwójne systemy kształcenia istnieją w kilku państwach członkowskich UE (najbardziej rozpowszechnione są w Austrii, Niemczech i Danii, ale funkcjonują także w Holandii, Francji i Słowenii).

Staże to ograniczone w czasie zdobywanie doświadczeń zawodowych, które obejmuje elementy edukacyjne. Ich cele są podobne jak w przypadku przyuczenia zawodowego: pomagają w przejściu od kształcenia do zatrudnienia, zapewniając praktyczne doświadczenie, wiedzę i umiejętności, które stanowią uzupełnienie nauki teoretycznej. Mogą być częścią programów szkolnictwa wyższego. W przypadku niektórych zawodów (np. lekarza, prawnika czy nauczyciela), a także w wielu innych programach szkół wyższych staże stanowią obowiązkowy element kształcenia. Młodzi ludzie coraz częściej odbywają jednak staże po ukończeniu studiów, które są uzgadniane wyłącznie pomiędzy stażystą a pracodawcą i nie są powiązane z programem nauczania ani wymagane do ukończenia studiów.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj