Chmura obliczeniowa w Polsce – rzeczywistość i perspektywy

Firma Cisco przeprowadziła badanie dotyczące korzystania z chmury obliczeniowej i perspektyw dla rozwoju tej technologii w Polsce. Wykonane badanie pokazało, że prawie co drugie duże przedsiębiorstwo z badanej próby (42%) deklaruje korzystanie z rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej, a następne 9% badanych deklaruje chęć wprowadzenia tej technologii w 2012 r.

Wnioski z badania pozwalają przyjrzeć się temu, jakie jest obecne postrzeganie tej technologii oraz jakie są nie tylko czynniki sprzyjające jej większemu rozpowszechnieniu, ale także bariery stosowania. Badanie zostało zlecone przez Cisco Poland i przeprowadzone przez firmę PBS DGA wśród firm zatrudniających powyżej 150 osób zarówno korzystających jak i niekorzystających z chmury, reprezentujących takie sektory gospodarki jak produkcja, handel, administracja i usługi, w tym usługi IT. W badaniu wzięły udział 302 firmy.

„Chmura obliczeniowa to dziś jeden z najważniejszych trendów w rozwoju technologii informatycznych na świecie. W Cisco wierzymy, że inteligentne sieci to fundament, który umożliwia rozpowszechnianie chmury. Sieć to platforma integrująca procesy obliczeniowe w obrębie centrum danych, pomiędzy chmurami i pozwalająca na korzystanie z chmury końcowym użytkownikom. Pracując z naszymi klientami w Polsce, umożliwiając im budowanie własnych rozwiązań opartych na chmurze uznaliśmy, że bardzo ważne jest także upowszechnienie tutaj zrozumienia tego, czym jest chmura. Dlatego właśnie postanowiliśmy przeprowadzić badanie na temat trendów cloud computingu w Polsce.” – komentuje Dariusz Fabiszewski, Dyrektor Generalny, Cisco Poland


Czy Polska jest gotowa na chmurę?

Wśród polskich przedsiębiorstw jest wiele, które już wykorzystują zalety tego jednego z dwóch najbardziej dominujących trendów w rozwoju technologii. Prawie połowa badanych firm (42%) deklaruje korzystanie z rozwiązań z chmury, 77% tych firm korzysta z chmury prywatnej, 20% z publicznej a 17% z modelu hybrydowego (niektóre firmy używają więcej niż jednego modelu chmury). Najczęstsze zastosowanie stanowią aplikacje biznesowe, takie jak CRM i CRP (zwłaszcza wśród firm o zatrudnieniu 250+) oraz biurowe (odpowiednio 67 i 57% odpowiedzi). W następnej kolejności są to: wirtualizacja desktopów (41%), oraz narzędzia do współpracy, wymiany plików i komunikacji (35%). Prawie taki sam trend zaznaczył się wśród firm, które w badaniu deklarowały korzystanie z chmury w 2012 r.

Badanie wykazało również, że jeśli chodzi o wiedzę na temat tego, czym jest chmura, to osoby odpowiedzialne za IT i centra danych w największych polskich przedsiębiorstwach zgadzały się powszechnie jedynie w tym, że warunkiem koniecznym takiej definicji jest dostęp do aplikacji i danych z dowolnego urządzenia i miejsca (76% odpowiedzi). Drugi dość powszechnie uznawany warunek to możliwość elastycznego korzystania z zasobów (56%). Odpowiedzi przedstawicieli firm korzystających z chmury nie różniły się znacząco od odpowiedzi firm z niej niekorzystających.

Wśród twierdzeń opisujących opinie przebadanych firm na temat rozwiązań z chmury dominuje pogląd, że rozwiązania cloud computingu w dużym stopniu przyczynią się do rozwoju sposobu, w jaki będą dostarczane usługi IT (75%), oraz że pozwalają firmom elastyczniej zarządzać wydatkami na IT (69%). Prawie połowa badanych stwierdziła, że firma, w której pracuje zyskałaby korzystając z rozwiązań chmury w większym stopniu niż obecnie. Tego zdania w równym stopniu byli menadżerowie i specjaliści ds. IT.

Chmura w przyszłości – czynniki sprzyjające i bariery

Najczęściej wymienianą zaletą chmury obliczeniowej były generowane przez nią oszczędności, takie jak m.in. oszczędności operacyjne czy związane z brakiem konieczności zakupu urządzeń, o których mówił co trzeci respondent zarówno z firm korzystających jak i niekorzystających z usług opartych na chmurze. O ile jednak w kwestii oszczędności korzystający i niekorzystający z chmury wypowiadali się podobnie, to już pozostałe korzyści związane z chmurą zauważali głównie jej użytkownicy. Mówili oni o zwiększonej mobilności (17%), łatwiejszym zarządzaniu IT (15%) oraz o łatwiejszej lub wydajniejszej pracy końcowych użytkowników chmury (np. poprzez łatwiejszy dostęp do danych lub usprawnioną komunikację – 14%). Różnie także rozkładało się definiowanie korzyści i potencjalnych korzyści odnoszonych dzięki chmurze pomiędzy menadżerami i specjalistami ds. IT. Otóż management częściej wskazywał tu na oszczędności (ewentualnie na możliwość elastycznego korzystania z zasobów IT), natomiast specjaliści częściej mówili o tym, że chmura obliczeniowa wiąże się z wygodniejszą lub wydajniejszą pracą.

W kwestii bezpieczeństwa, którego zagwarantowanie stanowi jeden z ważniejszych czynników decydujących o wdrożeniu nowości w firmie, 50% respondentów przyznało, że rozwiązania cloud computingu przeznaczone dla klientów biznesowych uważa za wystarczająco bezpieczne – częściej twierdzili tak specjaliści ds. IT (54%) niż menadżerowie (48%) – były to stwierdzenia odnoszące się do kwestii bezpieczeństwa w ogóle. 58% użytkowników chmury i 43% firm na razie z niej niekorzystających uznało cloud computing za bezpieczny dla biznesu.

Zapytani o to, jakie przeszkody dla adaptacji chmury w Polsce ogólnie widzą, 49% respondentów wskazało na brak gotowości pracowników do korzystania z chmury a 47% na niską świadomość korzyści płynących ze stosowania rozwiązań z chmury wśród osób zarządzających firmą. Inną przeszkodę może stanowić niechęć samych specjalistów ds. IT wobec zmian potencjalnie niebezpiecznych dla ich zatrudnienia (53% odpowiedzi).

Dodatkowo, 42% badanych firm stwierdziło, że chmura nie jest wystarczająco bezpieczna dla biznesu. Czynniki, które także mogą opóźnić rozwój chmury w Polsce to m.in. bariery technologiczne, takie jak niska gotowość infrastruktury DC zgłaszana przez 44% użytkowników i 48% niekorzystających z chmury oraz niska gotowość infrastruktury WAN, o której mówiło 42% korzystających z chmury i 51% niekorzystających z tego rozwiązania.

Jak pokazały odpowiedzi badanych, pierwszą przeszkodą stojącą na drodze do wprowadzenia lub rozwinięcia korzystania z chmury obliczeniowej w ich własnych przedsiębiorstwach są obawy dotyczące bezpieczeństwa chmury (1/4 odpowiedzi). Menadżerowie zgłaszali takie obawy prawie 4 razy częściej, niż specjaliści ds. IT. Jeśli chodzi o inne najczęściej wymieniane bariery dotyczące chmury w ich własnej firmie to był to brak środków na wprowadzenie lub rozwój tej technologii (20%) i bariery techniczne (15%), z czego 32% to ograniczenia centrów danych.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj